Shosaimyo Kichijo Dharani

Dharani de protección y prevención de infortunios

No mo san man da
moto nan
oha ra chi koto sha 
sono nan to ji to en
gya gya
gya ki gya ki
un nun
shifu ra shifu ra
hara shifu ra
hara shifu ra
chishu sa chishu sa
chishu ri chishu ri
sowa ja sowa ja
sen chi gya shiri ei
so mo ko